a) Els acords s’adopten per majoria simple llevat que la llei o els estatuts estableixin majories reforçades. (art. 47.1 de la Llei 12/2015, de 9 de juliol)

b) Ara bé, la llei exigeix com a mínim el vot favorable de dues terceres parts dels vots socials assistents respecte els següents acords:

 

  • La fusió, l’escissió, la transformació, la dissolució, l’exigència de noves aportacions obligatòries al capital social, la creació, la incorporació o la separació d’una cooperativa de segon grau o d’una societat cooperativa europea, i en general qualsevol acord que impliqui una modificació dels estatuts socials,. (art.47.2 de la Llei 12/2015, de 9 de juliol).

 

  • El Reglament de Règim Intern, si n’hi ha. (art. 132.1 de la Llei 12/2015, de 9 de juliol).

 

 

 c) S’han d’adoptar per majoria absoluta, (és a dir, amb el vot favorable de la meitat més un dels vots socials dels assistents), els acords sobre expedients sancionadors, de ratificació de les sancions que hagin estat objecte de recurs i de l’exercici de l’acció de responsabilitat o cessament de membres d’òrgans socials, (art. 47.4 de la Llei 12/2015, de 9 de juliol).