Si ho regulen els estatuts, es pot establir el vot per representant, si bé cada representant només pot portar com a màxim dos vots delegats. La representació ha de ser escrita i per una sessió concreta, i ha de ser admesa per la presidència. En els supòsits que el representant sigui cònjuge o parella de fet, o bé ascendent o descendent de la persona representada i ho acrediti, i a més aporti la representació escrita i expressa per una sessió concreta, no caldrà que sigui admesa per la presidència. (art.49 de la Llei 12/2015, de 9 de juliol)