Es tracta d’una modalitat d’assemblea general, en la que es poden tractar temes i arribar a acords sobre aspectes que no han estat inclosos prèviament com a punts de l’ordre del dia en una convocatòria formal. Això només serà possible si en el moment de celebració de l’assemblea (universal) es troben reunits la totalitat deIs socis, acceptin per unanimitat celebrar una assemblea i acordin els punts a tractar-hi. (art.44.4 de la Llei 12/2015, de 9 de juliol).