1- El llibre de socis. Que ha de contenir la identificació dels diferents tipus de socis, la data d’admissió i de baixa del soci i el detall de les seves aportacions subscrites, fent referència al fet de si estan o no totalment desemborsades, operacions d’actualització del seu valor i eventuals transmissions d’aquestes aportacions.

2- El llibre d’actes. Que conté les actes de l’assemblea general, del consell rector i dels altres òrgans col·legiats que tingui la cooperativa.

3- El llibre d’inventaris, de balanços i el llibre diari.

4- Tot altre llibre que els sigui imposat per altres disposicions legals.