Pel que fa a les pèrdues, l’article 82 de la Llei Catalana de Cooperatives estableix que és vàlid aplicar-les a un compte especial per amortitzar-les amb càrrec a beneficis futurs amb un termini màxim equivalent al termini que dona la Llei de l’Impost de Societats per a la compensació de quotes negatives: Quinze anys

En qualsevol cas els Estatuts han de fixar els criteris per a la compensació de pèrdues, tenint en compte els següents paràmetres:

 

  • Fins a un 50% de les pèrdues es poden imputar al Fons de Reserva Obligatori.
  • La totalitat de les pèrdues es poden imputar als fons de reserva voluntaris de la cooperativa.
  • La quantia no compensada amb els fons de reserva s’imputa a la persona sòcia en proporció a la participació en l’activitat cooperativitzada.