Podrà disposar de voluntaris, una cooperativa que tingui la condició d’iniciativa social i sense ànim de lucre i hagi establert en els seus estatuts la participació de voluntaris en la realització de l’objecte social, tot respectant-ne la normativa reguladora.

En qualsevol cas, els voluntaris d’aquest tipus de cooperativa tindran dret a assistir a les assemblees generals, amb veu i sense vot, i poden designar una persona que els representi en les reunions del consell rector, amb veu i sense vot.