Sí, excepte que algun precepte legal ho prohibeixi.

En qualsevol cas, l’escriptura pública de transformació en societat cooperativa ha d’incorporar:

1- L’acord de transformació en cooperativa adoptat per la junta general, l’assemblea o l’òrgan equivalent de l’entitat que es transforma, amb el quòrum i la majoria que exigeixen les disposicions legals i estatuàries d’aquesta entitat.

2- El balanç tancat el dia abans de la data de l’acord de transformació i, si escau, auditat.

3- Tots els elements que de forma ordinària ja exigeix la llei de cooperatives, per a la constitució d’una societat cooperativa (art. 101)