Sí, però únicament quan hagi comès una falta tipificada com a molt greu. I en aquest cas, cal tenir en compte que la falta molt greu es pot haver originat per la reincidència de faltes greus dins d’un determinat període de temps, encara que hagin estat degudament sancionades.

En el cas d’una expulsió d’un soci, s’ha de tenir en compte la regulació estatutària que ha de complir amb els paràmetres establerts a la llei de cooperatives. (art. 36.2 de la Llei 12/2015, de 9 de juliol), que implica l’existència d’un procediment disciplinari que ha d’haver estat instruït pel Consell Rector i que ha d’incloure en l’expedient, el dret d’audiència prèvia de la persona afectada.