Visió COVisió CO destacat

Un dels principals objectius de la Direcció General d’Economia Social, el Tercer Sector, les Cooperatives i l’Autoempresa, és impulsar projectes destinats a fomentar l’economia social i cooperativa a tots els sectors i arreu del territori. Així, enguany recolza 56 Projectes Singulars. Es tracta d’iniciatives impulsades per organitzacions de l’economia social o entitats públiques, que tenen per objectiu generar ocupació a través de la creació de nous projectes empresarials, noves línies de negoci, noves empreses, nous mercats, en el marc de l’economia social i cooperativa i aprofitant oportunitats estratègiques del propi sector d’activitat, o del territori. 

A continuació us presentem el projecte singular…

Impuls a la promoció de 6 projectes d’habitatge cooperatiu en cessió d’ús a Catalunya

Sostre Cívic és una cooperativa amb prop de 700 persones sòcies, que promou un model alternatiu d’accés a l’habitatge, a través de la divulgació, l’assessorament, la cerca de finançament, promoció i gestió d’habitatge cooperatiu en règim de cessió d’ús. Treballem per una forma alternativa d’accés i tinença d’habitatge, més justa i accessible, sense ànim de lucre, no especulativa i transformadora, alhora que una forma de convivència més solidària, d’acord amb els valors de l’economia social: la igualtat, la solidaritat, l’equitat, la democràcia i l’autoorganització.

Les línies d’activitat de la cooperativa, amb l’objectiu de generar i promoure habitatge cooperatiu en cessió d’ús, són:

 • Generar, impulsar i promoure habitatge cooperatiu en cessió d’ús (mitjançant el suport i acompanyament a les persones i grups actius en la cerca d’espais –sòl o edificis-, i donant resposta a demandes i propostes de col·laboració de tercers).
 • Enfortir i apoderar la base social mitjançant espais de trobada, de formació i d’intercanvi a la cooperativa.
 • Divulgar i donar a conèixer el model (mitjançant l’organització i participació en xerrades, actes, l’elaboració de materials informatius i els canals de comunicació).
 • Treballar en xarxa amb entitats de l’àmbit de l’economia social i solidària.

El nostre àmbit d’actuació és Catalunya, tenim la seu a Barcelona ciutat. Els socis i sòcies de l’entitat es distribueixen arreu del territori, i també alguns són de fora de Catalunya, principalment de les Illes Balears i València.

Amb el projecte singular “Impuls a la promoció de 6 projectes d’habitatge cooperatiu en cessió d’ús a Catalunya”, que duem a terme, promovem nous projectes arreu del territori: Alt Pirineu i Aran, Barcelona, Camp de Tarragona, Girona i Lleida.

Impacte esperat

Donar un impuls a projectes que s’estan impulsant actualment per tal que es materialitzin en projectes d’habitatge cooperatiu amb cessió d’ús:

Amb el projecte es durà a terme la promoció, construcció i generació d’habitatge cooperatiu en règim de cessió d’ús (HCCU) com una forma alternativa d’accés a l’habitatge digne d’acord amb els valors de l’economia social i solidària; projectes que garanteixin la no especulació, i el dret a l’habitatge.

L’objectiu principal és estendre arreu del territori el model de cooperativisme d’habitatge en cessió d’ús, que els primers anys s’ha desenvolupat sobretot a Barcelona: La ciutat de Barcelona lidera l’impuls de la promoció d’alternatives d’accés a l’habitatge amb la incorporació del model d’habitatge cooperatiu en cessió d’ús en les polítiques públiques, on s’estan duent a terme avui les obres dels primers projectes d’habitatge cooperatiu en règim de cessió d’ús a Catalunya.

La demanda creixent ens indica la necessitat de promocionar projectes d’habitatge cooperatiu en cessió d’ús que esdevinguin referents arreu del territori català. El projecte vol incidir amb força a tot el territori català amb la diversificació de les actuacions, en particular en les 5 demarcacions on s’ubiquen les 6 promocions d’habitatge cooperatiu en règim de cessió d’ús que es volen impulsar. D’una banda, en els territoris on actualment existeix una forta pressió a nivell de la demanda d’habitatge assequible, com la ciutat de Barcelona, i de l’altra, l’impuls de cinc projectes en diferents demarcacions del territori en el marc de la recuperació, activació i rehabilitació de patrimoni existent en desús.

Objectius del projecte

Els objectius generals del projecte són:

 1. Impulsar i promoure 6 projectes d’habitatge cooperatiu en règim de cessió d’ús a diverses demarcacions del territori.
 2. Facilitar l’accés a l’habitatge a col·lectius de població amb dificultats i/o necessitats específiques.
 3. Captar patrimoni privat del mercat lliure especulatiu per un valor d’ús.
 4. Activar patrimoni en desús per a la transformació econòmica, social i sostenible.
 5. Crear una eina de gestió, dinamització i acompanyament de grups que promoguin projectes col·lectius.

Com naixeu

Sostre Cívic neix l’any 2010, promoguda per un grup de persones que volen impulsar un canvi en el model d’habitatge a Catalunya, promovent el model cooperatiu que es desenvolupa en diversos països del nord d’Europa (model Andel).

Sostre Cívic treballa amb un model amb molts elements positius que resulten rellevants a l’hora de dur a terme el procés de promoció i gestió de l’habitatge cooperatiu en règim de cessió d’ús i amb l’objectiu de fomentar el cohabitatge cooperatiu a llarg termini:

 • Aporta solvència i capacitat, a partir de l’experiència i els coneixements dels diversos projectes i processos de promoció d’habitatge cooperatiu en cessió d’ús ja realitzats o en fase de realització.
 • Aposta per un projecte transformador i sense ànim de lucre en pro de l’interès general reivindicant el model que assegura la permanència dels valors i compromisos cooperatius.
 • Potenciar un model amb efecte multiplicador també en el patrimoni privat generant impacte en el desenvolupament de la ciutat i el territori, com s’ha vist en precedents en altres països.
 • Espais de trobada, relació i aprenentatge mutu entre els grups de socis/es que viuen en habitatge cooperatiu, o estan en procés.
 • Formació i acompanyament per part de membres de la cooperativa o entitats externes especialistes d’àmbits diversos, de l’àmbit de l’economia social i amb les quals la cooperativa manté vincles de col·laboració i suport.
 • Possibilitat de reduir despeses o abaratir costos, mitjançant la compra conjunta de serveis o productes.
 • Facilitat i suport en els processos de canvi o rotació de persones usuàries.
 • Xarxa, relació i vincle amb altres entitats de l’economia social.
 • Recursos propis de la cooperativa (humans, materials i econòmics).
 • L’entitat compta amb una estructura tècnica encarregada del dia a dia i el suport a les persones sòcies i a les diverses àrees de treball i projectes.
 • L’establiment d’un fons de solidaritat en les quotes permet un ingrés a la cooperativa per enfortir l’habitatge cooperatiu a mig i llarg termini. Tal com detalla el pla de viabilitat, quan les aportacions de retorn del finançament es redueixen, es proposa seguir fent aportacions solidàries que serveixen per finançar nous projectes, fer un bon acompanyament i posar recursos en la fase d’arrencada, sempre la més complicada.

Missió i visió

Desenvolupem el projecte singular “Impuls a la promoció de 6 projectes d’habitatge cooperatiu en cessió d’ús a Catalunya” amb la missió d’arrelar el model al territori promovent habitatge cooperatiu, assequible, sostenible, autogestionat a través de projectes col·lectius transformadors que esdevinguin referents i potenciant l’efecte multiplicador.

Pretenem promoure alternatives que promoguin el dret a l‘habitatge, fora de les dinàmiques del mercat i l’especulació, promogudes des de la ciutadania.

Des de la visió col·lectiva i la iniciativa ciutadana impulsem el model d’una cooperativa mixta d’habitatges i persones usuàries, en què cada promoció d’habitatge té la seva pròpia forma de funcionament i d’organització interns amb total autonomia en tot allò que afecta les decisions relatives a l’habitatge, alhora que comparteixen espais i àmbits de decisió, així com els valors i principis cooperatius de Sostre Cívic. Aquesta fórmula permet evitar l’especulació o la presa de decisions contràries als valors i objectius comuns. És l’assemblea general de la cooperativa la que reté la capacitat de prendre decisions sobre patrimoni i qüestions clau com l’estructura de quotes. Una qüestió bàsica per evitar una possible dissolució de la cooperativa, venda o usos inadequats del patrimoni i pràctiques no ètiques al llarg del temps.

Contacte

Helena Trias / Eulàlia Tubau

Telèfon: 93 399 69 60

info@sostrecivic.cat i gestio@sostrecivic.cat

Xarxes en les que esteu presents

XES i Sectorial d’Habitatge de la XES

GHS (Gestors d’Habitatge Social de Catalunya)

FCCUC (Federació de Cooperatives de Consum de Catalunya)

Grup ECOS