Entitat promotora i agrupada/ades

LaFundició SCCL; Llavors SCCL, Alquimia Social SCCL; Associació Joves per la Igualtat i la Solidaritat; Fuga SCCL; CEL’H; Brotes SCCL

Descripció del projecte

Càntirs de la memòria. Altres economies de la cultura a l’Hospitalet és un projecte per consolidar la intercooperació entre set petites iniciatives culturals que treballen a la ciutat de L’Hospitalet en clau d’ESS.

Aquesta intercooperació vol servir per enfortir un espai de debat i autoaprenentatge que visibilitzi la genealogia de les pràctiques i les polítiques culturals a la ciutat i incideixi tant en la consideració social de la cultura, com en les polítiques públiques locals, com en l’economia local de la cultura, per tal d’afavorir una cultura de proximitat.

El projecte vol augmentar la base social de la cooperativa integral Llibreria Llavors, amb un increment dels seus socis i sòcies consumidores i col·laboradores. També vol establir espais de referència per al debat i l’activació de línies conjuntes de treball sobre cultura i economia, fent especial incidència en l’assaig d’espais i propostes híbrides, intergeneracionals, interculturals i interbarrials.

Sector d'activitat

Cultura i oci

Àmbit territorial

Hospitalet de Llobregat

Dades de contacte

Francisco Rubio

francisco@lafundicio.net

654 465 108

Web i xarxes socials
Instagram