Visió COVisió CO destacat

Un dels principals objectius de la Direcció General d’Economia Social, el Tercer Sector, les Cooperatives i l’Autoempresa, és impulsar projectes destinats a fomentar l’economia social i cooperativa a tots els sectors i arreu del territori. Així, enguany recolza 56 Projectes Singulars. Es tracta d’iniciatives impulsades per organitzacions de l’economia social o entitats públiques, que tenen per objectiu generar ocupació a través de la creació de nous projectes empresarials, noves línies de negoci, noves empreses, nous mercats, en el marc de l’economia social i cooperativa i aprofitant oportunitats estratègiques del propi sector d’activitat, o del territori. 

A continuació us presentem el projecte singular…

Gestió Veïnal és una cooperativa d’usuaris la principal activitat de la qual és la gestió de les comunitats sòcies. L’entitat prové del moviment veïnal i hi estan vinculats mitjançant la Confederació d’AV de Catalunya, amb qui s’ha impulsat conjuntament el projecte “Omplim els buits”.

L’objectiu del projecte és la creació d’una cooperativa d’usuaris i usuàries que tingui per objecte l’accés a l’habitatge en condicions assequibles. Els habitatges s’obtindran de contractes de cessió temporal a favor de la cooperativa formalitzats amb propietaris d’habitatges actualment en desús.

La hipòtesi de la qual es parteix és que la mobilització del parc buit de propietaris privats cap a projectes cooperatius de lloguer assequible, proposant un acord que sigui prou atractiu pels propietaris, és una estratègia viable. A grans trets, es tracta d’oferir les garanties contractuals per una bona conservació, pel cobrament d’una renda per sota de mercat, per l’assumpció de la gestió i la responsabilitat per part de la cooperativa i per oferir un instrument per a finançar rehabilitació.

Pels principis d’autonomia, gestió democràtica i compromís comunitari, el lideratge i el control de la cooperativa haurà de recaure en les sòcies usuàries del servei.

Els tres reptes a quà vol donar resposta el projecte són:

  • Mobilitzar habitatge en desús.
  • Constituir els grups locals que es facin seu el projecte i el pensin en clau territorial.
  • Operar el màxim possible dins els criteris de l’economia solidària.

L’objectiu del projecte és crear la cooperativa i fer-ho en condicions de viabilitat. L’impacte que esperem el pensem en fases: podem mobilitzar inicialment uns pocs habitatges, però que, a mig termini i amb el projecte consolidat, han de servir per a difondre i explicar el model a la pràctica i que ajudin a atreure’n més, de manera que la pròpia activitat de la cooperativa, i la seva difusió, sigui la principal eina comercial. L’àrea geogrpafuca que abasta el projecte és el Vallès Oriental, el Vallès Occidental, el Maresme i el Barcelonès.

Contacte:

  • Xavier Julve
  • ecosocial@confavc.cat
  • 932688980

Xarxes  on estan presents:

  • Federació de Cooperatives de Consumidors i Usuaris de Catalunya (FCCUC).
  • Xarxa d’Economia Solidària (XES).