BlogVisió COVisió CO destacat
perfecto_alonso_01

Perfecto Alonso, president de la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya

Les cooperatives són organitzacions basades en les
persones que promouen consolidacions de projectes
basats en la participació dels seus membres i
la transparència en la seva gestió.

D’aquesta definició sorgeix tot un bolcall d’elements definidors del cooperativisme que ens fa singular davant d’altres organitzacions.
Les cooperatives són organitzacions de persones, basades en les persones i per a les persones. Aquesta definició posa de manifest el nostre gran tret identitari respecte les societats que es basen en la propietat del capital per desenvolupar el seu projecte. Pensar en persones o pensar en capital és un tret cultural molt definidor, a la vegada que posa en evidència la diferenciació de la cultura de la gestió dels dos tipus d’organitzacions, la de persones i la de capital, que no és sinó que les cooperatives gestionen des de la confiança que es dóna als socis amb els seus vots i en les de capital que es gestiona amb que el poder del capital.

Com a conseqüència de l’anterior, les cooperatives són societats igualitàries (una persona, un vot) i de gestió democràtica, guanyen les majories de persones. Igualment, la distribució de resultats està basat en la participació en l’activitat  econòmica (el treball). La participació dels resultats per als que no participen en l’activitat (socis col·laboradors) està limitada a un 45% del retorn cooperatiu (beneficis de les cooperatives), independentment de quina sigui la seva aportació o bé poder tenir una retribució a la seva participació al capital social en funció d’un interès fix a pactar en les seves condicions de participació, amb un màxim de sis punts per sobre de l’interès legal del diner.

La regulació de les cooperatives és flexible i àgil per resoldre els seus conflictes amb els socis, en la mesura que comptem amb tot una sèrie d’eines de gestió (acords vàlidament adoptats, Reglament de Règim Intern, Estatuts, Llei de cooperatives de Catalunya i el dret cooperatiu en general) que des de la nostra cultura facilita l’adopció d’acords en funció de les seves necessitats.

La formació de les persones és un dels principis identificadors de la raó de ser de la cooperativa, i això està recollit en la pròpia Llei a l’establir un percentatge de participació en beneficis destinats al fons de promoció de les cooperatives,  i que tenen unes bonificacions fiscals del 100% del percentatge establert per la Llei,  i la seva finalitat és la de poder donar formació als seus socis a través de la dotació d’aquest saldo.

Per l’altra banda, les cooperatives tenen una dimensió transformadora de l’economia i l’àmbit on es desenvolupa la seva activitat i capacitat d’incidència social. L’eina de gestió de les cooperatives és la confiança, tal i com s’ha dit abans, el que suposa la responsabilitat de la gestió en uns elements tan transformadors que difícilment es poden entendre en una altra forma de gestió que no sigui la de confiança, una vegada s’ha portat a terme aquesta manera de gestió, aquesta gran actitud de la gestió de la confiança del soci és una de les joies de nostre definició.

Les cooperatives no solament ens definim com a models aïllats, sinó que ajuden a la seva pròpia definició els actes intercooperatius i la implicació territorial com a elements transformadors de la realitat social.

La intercooperació és la possibilitat de créixer acompanyat amb organitzacions complementàries des del suport que faciliten i la projecció i desenvolupament del projecte individual per convertir-lo en un projecte de més dimensions. Aquesta és una de les oportunitats que ha permès el desenvolupament de les cooperatives des de el propi desenvolupament del seu pla estratègic.

Sobre les cooperatives, les aliances i els actes d’intercooperació, trobem la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya, que és com un paraigües per donar cobertura a tot el moviment i que té la finalitat de poder ajudar a la creació de cooperatives, potenciar i consolidar les existents, i desenvolupar el moviment i la cultura del cooperativisme. Per a aconseguir tot això, la Federació de Cooperatives compleix un paper de lobby sectorial davant les administracions; desenvolupa espais de trobades del cooperativisme per posar en comú les necessitats i afavorir el coneixement de les organitzacions per facilitat la seva intercooperació i desenvolupar tot un corrent de treball destinat a afavorir el finançament dels projectes cooperatius.

 

Perfecto Alonso
President de la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya