BlogVisió COVisió CO destacat

d'SCPaCoop_aracoop_blog
Des de l’1 de gener de 2016, totes les societats civils particulars (SCP) amb objecte mercantil hauran de tributar a l’impost de societats al tipus fix del 25%, enlloc de fer-ho a l’IRPF com fins ara. Davant d’aquesta situació, moltes SCPs poden considerar l’opció de transformar-se en una altra forma jurídica. La cooperativa és una opció interessant des de diversos punts de vista.

A l’apartat recursos trobareu aquest article “Transformació d’SCP a Cooperativa“, elaborat per Sílvia Moncayo, advocada de l’ll·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona, on s’explica amb detall aquesta possibilitat.

Tal com s’explica en l’article, la Societat Civil particular ha estat tradicionalment un vehicle adient per a petites empreses o projectes en fase inicial, ja que la seva gestió ha estat més senzilla i econòmica que d’altres societats, al no tenir tantes obligacions formals, comptables i fiscals. Tributar per IRPF enlloc de per Impost de Societats permetia mantenir un cost de gestió i fiscal anormalment baix. Per contra, la responsabilitat de la societat és il·limitada, per la qual cosa els socis responen personalment als seus patrimonis dels deutes de la societat.

Reconvertir la SCP en cooperativa permet tenir un règim de responsabilitat limitada per als socis, a l’igual que en el cas de les Societats Limitades, però amb l’avantatge que el seu règim fiscal és més favorable. Les cooperatives estan fiscalment protegides i tributen a l’impost de societats al tipus del 20% sobre els resultats cooperatius i, en determinats casos, poden aplicar un 50% de reducció de la quota de l’impost. Així mateix, gaudeixen d’exempcions en determinades operacions societàries en l’Impost de Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats i tenen un 50% de bonificació en els aranzels notarials. Per altra banda, els socis treballadors poden triar entre el règim general de cotització a la Seguretat Social i el règim especial de treballadors autònoms. Cal tenir en compte també els nombrosos programes, ajuts i recursos públics específics per a cooperatives.

Tant la SCP com la cooperativa són formes que han servit tradicionalment per portar a terme una activitat econòmica de forma col·lectiva. A les SCP l’aportació de treball per part dels socis és sovint la principal aportació a la societat, o, tant important com ho és l’aportació de capital, la qual cosa les apropa molt a una cooperativa de treball.

El règim jurídic de la cooperativa és molt flexible, especialment des de la Llei aprovada l’any passat. Aquesta flexibilitat permetria, en cas de transformació, adaptar-se a diferents tipologies de socis: que aportin treball i capital o només capital. Un altre avantatge a considerar és que els socis de treball de la cooperativa poden decidir enquadrar-se a la Seguretat Social en Règim general o d’autònoms

En definitiva, les especials característiques de les cooperatives poden resultar avantatjoses per als socis de Societats civils particulars que vulguin reconvertir la seva empresa. Però a més d’aquests avantatges, hi ha molts motius per ser una cooperativa, com podem veure en aquest vídeo

“#MosaicCo: per què cooperativa?” Aquesta peça forma part d’una col·lecció de quatre vídeos elaborats en el marc del programa araccop en què persones que formen part del món cooperatiu responen de manera coral a preguntes com “per què cooperativa?”, “què és actitud CO“, “Construïm CO per…“, “Nosaltres cocreem i coinnovem per…

1 comentari

Comments are closed.