Sol·licitud de participació en el Concurs d’Emprenedoria i Economia Social 2014 que l’Ajuntament convoca amb l’objectiu de fomentar l’economia i l’emprenedoria social al municipi amb la finalitat principal de contribuir a crear nous llocs de treball als que puguin accedir persones amb especials dificultats d’accés al mercat laboral.

[button color=”blue” size=”small” link=”http://www.aracoop.coop/wp-content/uploads/Doc_A546_Bases_del_concurs_emprenedoria_i_economia_social_2014.pdf” target=”blank” ]Bases del concurs[/button] [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.aracoop.coop/wp-content/uploads/Doc_A547_Sol_licitud_participacio_concurs_emprenedoria_i_economia_social_2014.pdf” ]Sol·licitud participació[/button]

Requisits:

De les persones de l’equip promotor:

Equips promotors d’un mínim de 2 persones que presentin un projecte empresarial viable orientat a la creació d’ocupació especialment centrada en col·lectius vulnerables i que reuneixin els requisits que es detallen:

  • Residir a Sant Cugat del Vallès com a mínim la meitat d’elles
  • Estar en situació d’atur, com a mínim una d’elles, a la data de finalització del termini per a la presentació de projectes, amb una antiguitat d’atur mínima d’un mes
  • Estar en disposició, com a mínim una d’elles, de dedicar la jornada laboral completa a l’engegada, creixement i consolidació del projecte empresarial

Del projecte:

  • Que prevegi tenir la seu de l’activitat a Sant Cugat del Vallès i que expressi el compromís de mantenir-la de forma indefinida
  • Que es comprometi a que les futures contractacions de personal provinguin del Servei Municipal d’Ocupació (SOM) i dels col·lectius que s’estableixin des del propi SOM com a especialment vulnerables, almenys en un 75% dels casos
  • Que aporti tota la informació necessària per a la valoració de la seva viabilitat tècnica i econòmica i de la seva adequació als objectius del concurs

Termini de presentació: del 11 de juny al 15 d’octubre de 2014

Documentació a aportar:

Sol·licitud de participació (Doc.547) degudament emplenada i signada acompanyada de:

  •    Currículum vitae dels membres de l’equip que presenta el projecte
  •    Documentació justificativa de l’acompliment dels requisits personals
  •    Projecte empresarial, d’acord amb el Pla d’empresa (annex III de les bases)

Tota la documentació s’ha d’enviar també en format electrònic a : oae@santcugat.cat

Normativa:

  • Acord de Junta de Govern Local del 10 de juny de 2014

Observacions:

Podeu trobar més informació al web municipal www.santcugat.cat