Visió COVisió CO destacat

Un dels principals objectius de la Direcció General d’Economia Social, el Tercer Sector, les Cooperatives i l’Autoempresa, és impulsar projectes destinats a fomentar l’economia social i cooperativa a tots els sectors i arreu del territori. Així, enguany recolza 56 Projectes Singulars. Es tracta d’iniciatives impulsades per organitzacions de l’economia social o entitats públiques, que tenen per objectiu generar ocupació a través de la creació de nous projectes empresarials, noves línies de negoci, noves empreses, nous mercats, en el marc de l’economia social i cooperativa i aprofitant oportunitats estratègiques del propi sector d’activitat, o del territori. 

A continuació us presentem el projecte singular…

Cíclica [Space · community · ecology]

La demanda de sostenibilitat és un repte per a la societat global que ve imposat per la crisi ambiental i de recursos, i que exigirà emprendre grans esforços per reduir el consum de recursos i l’emissió de gasos d’efecte hivernacle.

En el sector de l’edificació i l’habitatge, consumidor del 40% de l’energia, la Unió Europea exigeix ja un compromís ferm que no pot ser obviat, doncs les conseqüències de la inacció serien altament perjudicials, especialment per a la ciutadania més vulnerable.

En aquest escenari, mantenir les condicions de vida i el nivell d’habitabilitat socialment necessari implica disposar de forma urgent d’instruments que permetin l’elaboració d’estratègies i plans d’acció amb eficiència social i econòmica per tal d’abordar el repte de millorar el funcionament energètic del parc construït amb l’objectiu de la descarbonització en l’horitzó de 2050.

L’equip de Cíclica, bé des de l’inici de la seva activitat el gener de 2017, bé per l’activitat professional i de recerca dels seus membres amb anterioritat a aquesta data, ve impulsant o col·laborant activament en el desenvolupament de projectes de transformació del sector de l’edificació a diferents escales. Els àmbits de treball relacionats amb la proposta de Projecte Singular han estat: estatal (Estrategia a largo plazo para la rehabilitación energética en el sector de la edificación en España i els Informes GTRGrupo de Trabajo de Rehabilitación-), autonòmic (Estratègia de intervención a largo plazo del parque de edificios de Euskadi), metropolità (Identificació de les necessitats de rehabilitació energètica del parc residencial de l’àrea metropolitana de Barcelona) i municipal (Estudi d’avaluació de les necessitats de rehabilitació energètica i situacions de pobresa energètica a Santa Coloma de Gramenet i Estratègia municipal de renovació energètica d’edificis a Sant Cugat del Vallès).

Impacte esperat

L’articulació d’una estratègia a llarg termini hauria de permetre posar en marxa un procés de rehabilitació del parc residencial espanyol que transformi més de 10 milions d’habitatges principals anteriors a 2001 en habitatges de baix consum energètic i de baixes emissions de gasos d’efecte hivernacle. Procés que aportarà beneficis a propietaris i ocupants –en forma d’estalvis energètics i millora de la qualitat dels habitatges-, i serà decisiu en la lluita contra la previsible expansió la pobresa energètica. I que, en el conjunt de l’estat, podria arribar a generar entre 110.000 i 130.000 llocs de treball directes, estables i de qualitat entre 2015 i 2050, al fer viable i possible invertir fins a 10.000 milions de euros en la rehabilitació d’entre 250.000 i 450.000 habitatges principals cada any.

Objectius del projecte

L’objectiu principal del projecte és desenvolupar un nova eina de caràcter interactiu al servei de la ciutadania, el sector productiu, i els agents inversors del territori català, sobre la base de la metodologia ja disponible d’elaboració d’estratègies de rehabilitació energètica a escala estatal, autonòmica, metropolitana, i amb especial rellevància, municipal que permeti assolir els objectius de descarbonització fixats per la Unió Europea i la Generalitat de Catalunya per 2050.

Aquest objectiu principal de creació d’una nova eina a partir de la metodologia ja creada a escala municipal es concreta en 5 objectius específics:

  1. Plataforma en línia. Desenvolupar la metodologia i els dispositius necessaris per proporcionar informació a través d’una plataforma en línia.
  2. Escala d’edifici. Desenvolupar la metodologia i els dispositius necessaris per proporcionar informació detallada per cada un dels edificis o immobles d’un municipi del seu estat actual i les seves possibilitats de rehabilitació energètica. De manera que tots els agents de la societat implicats -ciutadà, comunitat de propietaris o llogaters, agent promotor o inversor, empresa del sector de la rehabilitació o empresa de serveis energètics- puguin accedir a la informació necessària per prendre decisions respecte el seu rol en la impulsió de la intervenció en l’edifici.
  3. Interactivitat. Desenvolupar la metodologia i els dispositius necessaris per possibilitar que, en primer lloc, els resultats mostrats en la plataforma en línia sigui el resultat de l’elecció d’una sèrie de variables per part del l’usuari, de manera que sigui possible generar escenaris específics per cada consulta; i, en segon lloc, la plataforma també sigui un espai de recepció d’informació de l’usuari, de manera que es pugui recopilar dades directes de l’edifici i els seus ocupants o es pugui obtenir permisos per realitzar estudis més aprofundits en matèria de consum energètic d’electricitat i gas.
  4. Programa comunitari de transició. Desenvolupar la metodologia i els dispositius necessaris per donar continuïtat a les consultes realitzades i oferir un servei d’assessorament específic basat en un programa comunitari de transició energètica.
  5. Estàndards europeus. Desenvolupar la metodologia i els dispositius necessaris per adaptar els sistemes actuals de captura d’informació dels immobles, basats en el sistema del cadastre espanyol, als estàndards europeus definits per la Directiva INSPIRE. De manera que es pugui internacionalitzar el servei al conjunt del territori de la Unió Europea.

Com naixem

La cooperativa Cíclica inicia formalment la seva activitat el gener de 2017 a l’Escola d’Arquitectura del Vallès de la mà de l’Elena Albareda, la Mariona Alcaraz, en Joaquim Arcas i la Marta Serra. Tanmateix com equip de treball disposa de més de 10 anys d’experiència en projectes i consultoria, a cavall entre la innovació en recerca i l’emprenedoria, fruit de la seva inquietud al voltant dels reptes que la sostenibilitat planteja a la societat i, en conseqüència, a la ciutat i al territori on habita.

D’ençà el seu naixement Cíclica ha format un equip de professionals amb perfils complementaris procedents dels àmbits de l’arquitectura, l’urbanisme, la informació geogràfica, el disseny i la informàtica, i compte amb doctorats en urbanisme ecològic, habitabilitat i arquitectura sostenible, treball comunitari i espai públic, i energia i canvi climàtic.

Aquest equip ens permet oferir serveis que comprenen la planificació estratègica, els processos participatius i els projectes, la consultoria sobre edificació i canvi climàtic i la formació.

Missió i visió

Cíclica és una cooperativa que ofereix serveis d’arquitectura, urbanisme i paisatge per assolir l’equilibri ambiental i l’equitat social.

L’objectiu és proporcionar solucions que integrin de forma sistèmica tres àmbits: arquitectura, comunitat i medi ambient. La convergència d’aquests tres elements resulta essencial per generar respostes als actuals reptes globals: el canvi climàtic, la crisi dels recursos, la pobresa energètica i els problemes d’exclusió social a la ciutat.

El procés de desenvolupament de tot projecte es porta a terme des de la seva comprensió transescalar -des de l’edificació fins al territori-, considerant tots els recursos que hi intervenen a nivell ambiental –l’energia, l’aigua, els materials i la matèria orgànica-, i mitjançant la participació i la incorporació de la comunitat d’usuaris en la presa de decisions.

Sabem que la ciutat no podrà ser mai sostenible, sinó que és la societat la que ho pot ser. És per això que cal intervenir tant en l’espai urbà i en el territori com en la comunitat que l’habita.

Contacte

Adreça:
Centre de Recerca i Transferència Tecnològica de l’Escola d’Arquitectura del Vallès – Mòdul 15
C/Pere Serra 1-15. 08173 Sant Cugat del Vallès (Barcelona)
Telèfon: +34 93 405 43 15
Mail: ciclica@ciclica.eu

Xarxes socials en les que estem presents

Facebook: https://www.facebook.com/ciclicaarq/
Instagram: https://www.instagram.com/ciclica_arq/
Twitter: https://twitter.com/ciclica_arq
Linkedin: https://www.linkedin.com/company/ciclica-space-community-&-ecology-/?trk=ppro_cprof