Entitat promotora i agrupada/ades

Carbón Vivo, SCCL;Idaria, Empresa d’Inserció, SCCL; Teb Verd, SCCL

Breu descripció del projecte

A Catalunya hi ha cooperatives d’inserció laboral que desenvolupen, entre les seves activitats, tasques de gestió forestal i ofereixen serveis de jardineria. Aquestes activitats generen una important quantitat de biomassa, que té un valor econòmic reduït o nul al mercat i diferents impactes negatius, tant per la seva activitat empresarial com pel medi ambient. El projecte respon a la demanda d’aquestes cooperatives de tenir més recursos per dur a terme la seva missió social.

Aquest projecte proposa generar una xarxa de cooperatives productores i comercialitzadores de biocarbó a fi de potenciar-ne l’activitat i, alhora, la inserció laboral, especialment de col·lectius en situació vulnerable. Per altra banda, pretén crear i desenvolupar una estratègia de màrqueting i comercialització sostenible de biocarbó, generar coneixement sobre el biocarbó i les seves aplicacions i generar demanda de biocarbó al mercat.

El projecte vol eliminar els costos de tractament de la biomassa que produeixen les cooperatives, potenciar la creació de nous llocs de treball, lluitar contra el canvi climàtic i ajudar a reduir les emissions de gas amb efecte d’hivernacle (GEH) del sector agrícola i forestal, oferir al sector un producte que en millora la sostenibilitat i reduir els riscos d’incendis generats per l’acumulació de branques als boscos i la crema de rostolls.

Objectius/ reptes del projecte
  • Dinamitzar i millorar la sostenibilitat econòmica, social i mediambiental del món cooperatiu i lesempreses socials i, especialment, les que tenen per missió la inserció laboral de col·lectius vulnerables mitjançant la gestió de tot tipus de biomassa.
  • Millorar la sostenibilitat del món rural i, especialment, del sector agrícola.
  • Potenciar una economia social, circular i verda que permeti lluitar contra el canvi climàtic.
Indicadors d’ocupació i creació cooperatives
  • Generació de 8 llocs de treball, dels quals 3 d’inserció, com a mínim
  • Creació de 2 noves cooperatives de treball (1 de treballadors associats i 1 de segon grau)
Dades de contacte

Persona de contacte
info@carbonvivo.com

Web
www.carbonvivo.com

Xarxes socials
Instagram