Entitat promotora i agrupada/ades

Cooperativa 70 SCCL, Apindep Ronçana SCCL, Associació Ateneu Centre Democràtic i Progressista

Breu descripció del projecte

El projecte consisteix en la creació d’una cooperativa que impulsi la generació de cooperatives d’habitatges en règim d’ús i de lloguer originant comunitats socials que integrin diversos col·lectius amb diferents capacitats físiques i econòmiques.

La iniciativa neix a partir de la dificultat per accedir a l’habitatge a la zona i arran d’una reflexió conjunta que van fer diverses entitats socials de la comarca l’any 2017, i té per missió assegurar l’accés de totes les persones a un habitatge digne i mantenir-lo en qualsevol circumstància al llarg de la seva vida.

El públic a qui va destinat el projecte és divers: persones joves en emancipació, famílies, gent gran i, principalment, persones amb diversitat funcional. L’objectiu és construir comunitats que reflecteixin la diversitat que hi ha en la nostra societat.

Davant una societat que impulsa la precarietat, volem facilitar l’accés a l’habitatge i la seguretat de permanència, en condicions de sostenibilitat econòmica, social i ambiental.

Objectius/ reptes del projecte
  • Crear una cooperativa de segon grau per impulsar la generació de cooperatives d’habitatges en règim de cessió d’ús i de lloguer.
  • Crear la primera cooperativa d’habitatges durant el 2020.
  • Crear unitats de convivència per a nois i noies amb diversitat funcional.
Indicadors d’ocupació i creació cooperatives
  • 2 cooperatives
Dades de contacte