Entitat promotora i agrupada/ades

Innovació i Economia Social en la Mediterrània, SCEL, Eco-unión, Inèdit Innovació
SL, Universitat de Girona

Breu descripció del projecte

La cooperativa IesMed, SCEL, juntament amb l’associació Eco-unión i altres institucions i entitats mediterrànies, fa dos anys que analitza la possibilitat d’organitzar, des de la societat civil i la transversalitat, la confluència de l’economia blava i l’ESS, dos conceptes que als darrers anys han guanyat pes a les agendes mediterrànies.

El projecte pretén aportar la perspectiva i els principis de l’ESS al desenvolupament de determinats sectors de l’EB (pesca sostenible, turisme sostenible i solidari, economia circular i tractament de residus, migracions, entre d’altres), i això ho farà mitjançant la coordinació d’un nombre elevat d’actors amb gran incidència en la vertebració de l’Economia Blava Solidària (EBS), posant les bases del primer clúster EBS al món i donant a Catalunya un protagonisme rellevant a la conca mediterrània.

L’EBS cerca l’aprofitament integral, intel·ligent i sostenible dels recursos marins i de les zones costaneres amb la perspectiva i els principis
de l’ESS. Aquesta conjunció obre àmplies i estimulants àrees d’experimentació, cooperació i generació d’activitat i ocupació, principalment a les zones costaneres.

Objectius/ reptes del projecte
  • Realització d’un estudi d’oportunitats que obre l’EBS.
  • Vertebració del futur clúster EBS (entitat gestora i grup de suport).
  • Creació d’un programa de suport a iniciatives empresarials de l’EBS (2 projectes pilot).
  • Celebració d’un Blue Economy Forum (octubre de 2020) temàtic de l’EBS.
Indicadors d’ocupació i creació cooperatives
  • 2 cooperatives
  • 5 llocs de treball
Dades de contacte

Persona de contacte
Jordi Panal
932 385 343

Web
www.iesmed.eu

Xarxes socials
Instagram