L’EDICIÓ 2022 JA HA FINALITZAT!!

Tots els dubtes que es rebin en el període entre edicions es resoldran tan bon punt es posi en marxa l’edició 2023.

DADES PERSONALS
Societari (consultes relacionades amb la tipologia de les persones sòcies, les altes i les baixes, els drets i deures, les faltes i sancions, els òrgans socials, les classes i tipus de cooperatives, les causes de dissolució...)Laboral (consultes relacionades amb la seguretat social, els convenis, el règim general i el règim d’autònoms a la Seguretat Social...)Fiscal (consultes relacionades amb el règim fiscal especial, les bonificacions fiscal, els requisits per a la protecció fiscal, l’afectació de l’aplicació del resultat comptable...)Econòmic (consultes relacionades amb el capital social, les aportacions obligatòries i voluntàries, les aportacions amb dret o no a reemborsament, els fons de reserva, els excedents...)Tràmits i obligacions documentals (consultes relacionades amb els tràmits de la constitució, els estatuts, el Registre de cooperatives, els llibres de la cooperativa, la presentació dels comptes anuals, el procés de transformació...)Altres

Rebreu una resposta personalitzada per una persona experta en la matèria en un termini màxim de 24 a 48 hores per correu electrònic o telèfon.

La participació en les activitats del programa d'Economia Social està subjecta a un seguit de condicions que entre altres aspectes recullen el tractament que es farà de les vostres dades segons la nova Llei del RGPT i el permís per utilitzar la vostra imatge per a arxiu i difusió de l'activitat, i mai amb cap ús comercial.

Accepto i consento explícitament el tractament de les categories especials de dades, amb les finalitats indicades en els termes i condicions.*
Veure termes i condicions

Sóc coneixedor/a del caràcter de subvenció pública amb la qual es finança l’actuació en la qual vull participar, mitjançant el cofinançament del Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social.*

*Camps obligatoris