II.Tràmits d’inici d’activitat

Quan la societat decideix començar la seva activitat econòmica, ha de fer la declaració censal de l’empresa davant l’Agència Tributària, mitjançant autoliquidació del model 036. Aquest tràmit es pot fer per Internet, via presentació telemàtica, si es disposa de certificació digital.

També es pot fer simultàniament amb la sol·licitud del CIF provisional. En aquest cas s’ha de fer de forma presencial a l’Agència Tributària, aportant-hi la documentació requerida en el tràmit de sol·licitud del CIF provisional.

A la declaració censal s’ha de detallar:

 • Les dades identificatives de la societat
 • La data d’inici de l’activitat
 • Les obligacions fiscals a les quals la cooperativa estarà subjecta: impost de societats, impost del valor afegit i impost d’activitats econòmiques (especificar-ne l’epígraf), locals on es faci l’activitat (locals directament o indirectament afectes a l’activitat)
 • Retencions per rendiments de treball i, si és el cas, altres retencions (lloguers, capital mobiliari, etc.)
 • Les dades de totes les persones sòcies i dels representants legals de la cooperativa

Impost d’activitats econòmiques

La declaració d’alta es presenta a Hisenda o a l’ajuntament del municipi on es portarà a terme l’activitat principal.

Actualment, s’eximeix del pagament dels 2 primers períodes impositius de l’IAE als qui inicien l’activitat. Així mateix, n’estan exemptes les cooperatives que tinguin un volum d’operacions inferiors a 1 milió d’euros anual. A més, en cas de superar el milió d’euros, les cooperatives tenen una bonificació de fins al 95% de la quota després dels exercicis en què es gaudeix de l’exempció, com a conseqüència del que estableix la Llei 20/1990, de 19 de desembre, de règim fiscal de cooperatives.

Lloc de tramitació

Per Internet, si es té certificat digital.

Presencial:

La cita prèvia

La cita prèvia serveix per estalviar-se cua i per poder fer els tràmits en l’oficina que s’esculli. Telèfon cita prèvia: 901 200 346

Termini

En el moment d’iniciar l’activitat econòmica de la cooperativa.

Documentació

Model normalitzat 036.

Cost

El cost de l’imprès si no es tramita per Internet.

D’acord amb el que estableix el RD 84/1996, de 26 de enero (Art. 8 del Reglamento General sobre inscripción de las empresas y afiliación, altas, bajas y variaciones de datos de trabajadores en la Seguridad Social) sobre condicions d’incorporació al sistema de Seguretat Social de les persones sòcies treballadores de cooperatives de treball associat, als estatuts socials cal fixar si s’opta pel règim general o pel règim especial d’autònoms. Al cap de cinc anys es pot sol·licitar un canvi de règim d’afiliació a la Seguretat Social.

Alta al règim general de Seguretat Social

En primer lloc cal donar d’alta la cooperativa a la Seguretat Social, la qual ha d’assignar un número d’inscripció que serà també el primer i principal codi de compte de cotització (CCC). Aquest codi permetrà que les persones sòcies treballadores de la cooperativa quedin excloses de cotitzar al Fons de Garantia Salarial (FOGASA).

La cooperativa ha de donar d’alta a totes les persones sòcies treballadores, amb l’exclusió de cotitzar al FOGASA, en el CCC assignat a les persones sòcies treballadores, sense que sigui necessari formalitzar cap mena de contracte laboral entre aquestes i la cooperativa.

Aquest número de CCC identifica i controla les obligacions de la cooperativa davant el sistema de la Seguretat Social i és obligatori tenir-lo. És vàlid per a tot el territori de l’Estat espanyol, com també per desplaçar persones treballadores temporalment de la província on hi ha el centre de treball a prestar serveis en una altra província. Si la cooperativa té un centre de treball en una altra província, ha de demanar un altre CCC, és a dir, cal un CCC per cada província on hi hagi centre de treball.

Si la cooperativa té persones treballadores contractades no sòcies, ha de demanar un nou CCC, sense cap exclusió de cotització, i cal donar d’alta a cadascuna de les persones treballadores no sòcies de la cooperativa.

Alta en el règim especial d’autònoms

Si s’opta pel Règim Especial de Treballadors Autònoms, cada persona sòcia treballadora s’haurà de donar d’alta d’aquest règim a la Seguretat Social. L’alta al règim de persones autònomes és individual, però s’ha de fer en qualitat de persona sòcia de la cooperativa de treball associat. (model específic que ha d’anar signat per la persona sòcia i per la representant legal de la cooperativa).

Si la cooperativa, al llarg de la seva activitat, necessita tenir personal treballador contractat no soci, haurà de demanar un CCC, sense cap exclusió de cotització.

En el cas que la cooperativa encara no estigui inscrita, en el moment de la sol·licitud del CCC, a més de la documentació que cal aportar, que es relaciona en el model TA6, caldrà presentar una còpia simple de l’escriptura de constitució i el resguard de la sol·licitud d’inscripció al registre.

Lloc de tramitació

Tresoreria de la Seguretat Social. Oficina més propera al domicili social de la cooperativa.

Termini

Abans de l’inici de l’activitat cooperativitzada.

Documentació

Hi ha diversos impresos que caldrà emplenar segons la situació de la cooperativa:

 • El TA6 és el model per fer l’alta de l’empresa a la Seguretat Social i l’obtenció del primer CCC.
 • El TA7 és per fer variació de dades del CCC o bé una nova alta o baixa de CCC (per exemple si hi ha persones sòcies o treballadores s’han de demanar dos CCC: un per a persones sòcies cooperatives, amb exclusió de FOGASA, i un altre per a persones treballadores, per a la cotització de les quals al FOGASA sí que hi ha obligació per part de la cooperativa.
 • EL TA2 és el model per fer altes, baixes o variacions de treballadors per compte aliè (també per a persones sòcies de cooperatives que estiguin al règim general).
 • El TA521/4 és el model per fer altes, baixes o variacions de persones sòcies cooperatives al règim d’autònoms (quan la cooperativa opti pel règim especial d’autònoms)
 • Documentació corresponent al sistema de cobertura de riscos d’accidents de treball i malaltia professional.
 • Impost sobre activitats econòmiques. Original i còpia.
 • Alta de les persones treballadores: model TA.2 i cartilla de la Seguretat Social. En cas d’afiliar-se per primera vegada, model TA.1 per duplicat.
 • Fotocòpia de l’escriptura de constitució i sol·licitud conforme s’ha tramitat la inscripció al Registre de Cooperatives

Cost

Gratuït.

Estarà obligada a sol·licitar la llicència d’obertura d’establiment qualsevol cooperativa que iniciï una activitat mercantil o industrial. En el supòsit que la cooperativa no tingui seu, no serà necessari tramitar aquest permís.

Existeixen dues classes de llicències:

 • Llicència d’obertura per a activitats innòcues (activitats no incloses en el reglament d’activitats molestes, insalubres, nocives i perilloses).
 • Llicència d’obertura per a activitats qualificades.

Lloc de tramitació

Departament d’Urbanisme del municipi on s’ubiquin les instal·lacions de l’activitat a desenvolupar.

Tramitació

Abans de l’obertura de l’establiment.

Documentació

La documentació requerida canvia en funció del municipi, però en general s’ha d’aportar:

 • Plànols de l’emplaçament.
 • Plànol del local: planta i seccions.
 • Còpia de l’impost d’activitats econòmiques.
 • Còpia del CIF.
 • Còpia de l’anterior llicència d’obertura, en cas que dins del local s’exercís amb anterioritat alguna activitat.
 • Llicència d’obres, en cas de no haver obtingut cap llicència d’obertura amb anterioritat.

En cas de fer-hi activitats qualificades:

 • Projecte tècnic i memòria corresponent, redactat i signat pel professional facultatiu competent i visat pel col·legi oficial corresponent.

Cost

Variable, segons el municipi on s’ubiqui la seu de l’activitat.

Una vegada constituïda la cooperativa, caldrà indicar on es troba el centre de treball, i caldrà comunicar-ho al Departament d’Empresa i Coneixement  de la Generalitat de Catalunya.

Si la cooperativa no és de treball associat ni és una cooperativa mixta, i no té personal treballador contractat, aquest tràmit no és necessari.

Per a més informació es pot consultar el web.

Lloc de tramitació

Per Internet o bé als serveis territorials del Departament d’Empresa i Coneixement  de la Generalitat de Catalunya corresponents a l’àmbit geogràfic on s’ubiqui el centre de treball afectat per la comunicació.

Tramitació

La comunicació s’ha de fer durant els 30 dies següents a l’obertura d’un centre de treball o a la represa de l’activitat, un cop acabades les alteracions, ampliacions o transformacions d’importància.

Documentació

Si s’hi fan obres de construcció, cal adjuntar el pla de seguretat i salut en el treball i la documentació d’aprovació del pla de seguretat i salut en el treball en fase d’execució feta pel coordinador de seguretat.

Si es tracta d’activitats amb incidència ambiental (sotmeses al règim d’autorització, llicència o comunicació ambiental), cal aportar el projecte tècnic i la memòria descriptiva de les característiques d’aquesta activitat.

Cost

Gratuït.

Els titulars de centres o establiments, encara que no tinguin personal treballador per compte aliè i independentment del règim de Seguretat Social que s’hi apliqui, han de tenir un Llibre de visites de la Inspecció de Treball i Seguretat Social, a disposició permanent del personal funcionari de la Inspecció de Treball i Seguretat Social i del personal funcionari tècnic habilitat per a les actuacions comprovadores en matèria de prevenció de riscos laborals.

Si la cooperativa no és de treball associat ni és una cooperativa mixta, i no té personal treballador contractat, aquest tràmit no és necessari.

Per a més informació es pot consultar el web del catàleg de Serveis de la Generalitat.

Lloc de tramitació

Inspeccions Provincials de Treball i Seguretat Social a Catalunya

Documentació

Llibre oficial que es compra a llibreries especialitzades o també pot ser electrònic.

Qualsevol document que acrediti l’activitat de la cooperativa (per exemple, la comunicació d’obertura del centre de treball).

Cost

Gratuït.