I.Tràmits de constitució

Tramitació telemàtica:

El primer pas del procés formal de constitució és triar el nom de la futura cooperativa, és a dir la seva denominació social.

Aquest nom, triat per les persones sòcies promotores, s’ha de sol·licitar mitjançant el model de sol·licitud i annex de dades específiques normalitzat a través de la  Tramitació telemàtica de la sol·licitud del nom de la cooperativa.

S’ha de fer constar a la sol·licitud necessàriament les dades d’una de les persones sòcies fundadores, tot i que la presentació formal de la sol·licitud la pot efectuar una altra persona.

Informació útil

 • En la tramitació telemàtica cal seguir els passos : Descarregar el formulari genèric de sol·licitud i l’annex de dades específiques. Un cop emplenat i validat, caldrà enviar-ho.
 • En el moment d’enviar el formulari, la persona sol·licitant rebrà l’acusament de rebuda i còpia del formulari enviat.
CONSELL
No oblideu indicar expressament a l’apartat corresponent del formulari que voleu rebre els avisos sobre la tramitació per correu electrònic.

El Registre Central de Cooperatives de Catalunya, garanteix que no existeix cap societat inscrita abans amb el mateix nom.

En cas que existeixi una altra societat amb la mateixa denominació o amb una identitat substancial (en els termes que estableix l’article 87 del Decret 203/2003, d’1 d’agost, sobre l’estructura i el funcionament del Registre General de Cooperatives de Catalunya), no s’emetrà cap certificació, per la qual cosa cal sol·licitar una altra denominació per a la cooperativa.

Quan la resolució de la sol·licitud formulada ha estat favorable, el Registre lliura una certificació de denominació social.

El nom demanat s’ha d’expressar amb l’afegit “societat cooperativa catalana” o la seva abreviatura (ScoopC o SCC), i el règim de responsabilitat de les persones sòcies, que pot ser limitada (L) o il·limitada (I). No s’haurà d’incloure repetit el terme “cooperativa” com a part del nom.

Exemple del format més freqüent de denominació social:
EL NOM, SCCL
CONSELL
En la sol·licitud de nom es recomana incloure més d’una denominació social, per ordre, de major a menor preferència. Així s’evita haver de fer un nou tràmit en cas que ja existeixi una societat amb el mateix nom o amb una identitat substancial.

Informació útil

A l’hora de triar un nom, cal tenir en compte principalment les consideracions següents (article 3 de la Llei 18/2002, de 5 de juliol, de cooperatives de Catalunya, i el Capítol IV de la secció tercera del Decret 203/2003, d’1 d’agost, sobre l’estructura i el funcionament del Registre General de Cooperatives de Catalunya):

 • Ha d’estar format per lletres de l’alfabet de qualsevol de les llengües oficials espanyoles.
 • Pot incloure lletres o expressions numèriques i utilitzar parèntesis i cometes.
 • Quan es creï una cooperativa amb secció de crèdit, el nom ha d’incloure l’expressió “i secció de crèdit” abans dels termes “societat cooperativa catalana” o la seva abreviatura.
 • Es poden utilitzar inicials en tota o una part de la denominació de la societat, sempre que vagin abans d’abreviatures indicatives de la forma social (SCCL o SCCI.) i no coincideixin amb abreviatures de cap altra forma social.
 • Es pot referir a una activitat econòmica, sempre que sigui la realitzada per la cooperativa.
 • Pot ser un nom inventat (paraula o paraules sense un significat concret).
 • Pot incloure, totalment o parcialment, el nom de persones (naturals o jurídiques) sempre que siguin sòcies i donin el seu consentiment de forma expressa.
 • No es poden incloure expressions o mots contraris a la llei o als bons costums.
 • No es poden incloure termes que indueixin a errors sobre la naturalesa o classe de cooperativa o bé que portin a confusió amb altres tipus de persones jurídiques o entitats.

Certificació negativa de denominació social

En el termini màxim d’un mes, a comptar des de la data d’entrada de la sol·licitud, el Registre haurà verificat si la composició de la denominació s’ajusta al que estableixen els articles 82 a 88 del Decret 203/2003, d’1 d’agost, sobre l’estructura i el funcionament del Registre General de Cooperatives de Catalunya. Aleshores, ha d’emetre una resolució i l’ha de comunicar a la persona sol·licitant.

En cas de resolució favorable, el Registre Central emet la certificació de denominació, que s’ha d’adjuntar a l’escriptura pública de constitució.

En cas de resolució no favorable per cap de les denominacions sol·licitades (tant la preferent com les alternatives), s’ha de tornar a començar el tràmit i demanar un altre o altres noms diferents.

No es pot anar al notari per signar l’escriptura pública de constitució de la cooperativa si no es té el certificat original i vigent, favorable, de reserva del nom, emès pel Registre Central de Cooperatives de Catalunya.

Llocs de tramitació

Si voleu una tramitació ràpida amb estalvi de temps i desplaçaments presenteu la vostra sol·licitud de forma telemàtica mitjançant el canal :

Tramitació telemàtica de la sol·licitud del nom de la cooperativa.

Oficines de Gestió Empresarial (OGE)
Xarxa d’oficines OGE i Cita prèvia

Altres centres de suport

Registre Central de Cooperatives de Catalunya
C/ Sepúlveda, 148-150, 2a.
08011 – Barcelona
Tel. 93 228 57 57
Fax 93 552 41 90

Registre Territorial de Cooperatives de Barcelona
C/ Albareda, 2-4, 2a.
08004 – Barcelona
Tel. 93 622 04 00
Fax 93 622 04 01

Registre Territorial de Cooperatives de Girona
Pl. Pompeu Fabra, 1
17002 – Girona
Tel. 872 97 50 00
Fax 872975074

Registre Territorial de Cooperatives de Lleida
C/ General Britos, 3
25007 – Lleida
Tel. 973 23 00 80
Fax 973 23 36 23

Delegació Territorial del Departament d’Empresa i Ocupació a les Terres de l’Ebre (Baix Ebre, Montsià, Ribera d’Ebre i Terra Alta)
C. Montcada, 32
43500  Tortosa
Tf. 97749333
Fax. 977449575

Registre Territorial de Cooperatives de Tarragona
C/ Joan Baptista Plana, 29-31
43005 – Tarragona
Tel. 977 23 36 14
Fax 977 24 33 74

 

Correu administratiu

En els enviaments per correu administratiu, cal dirigir-se a qualsevol oficina de correus i presentar el document original de sol·licitud, juntament amb una còpia dins d’un sobre obert, i el funcionari de correus els ha de segellar i lliurar-ne una còpia. L’enviament es fa mitjançant correu certificat.

Terminis

La denominació social queda reservada al Registre Central durant un termini de 12 mesos, a comptar des de la data de la certificació.

Ara bé, transcorreguts 4 mesos des de la data d’emissió del certificat, si no s’ha formalitzat l’escriptura pública de constitució de la cooperativa, la certificació caduca i se n’ha de demanar la pròrroga al Registre Central.

Documentació (models normalitzats)

A l’enllaç Tramitació telemàtica de la sol·licitud del nom de la cooperativa, trobareu els dos models:

Formulari de sol·licitud

Annex de dades específiques

Cost

Podeu consultar en aquest Enllaç informació sobre les taxes vigents

Els estatuts socials regulen les normes principals de funcionament de la societat cooperativa, així com alguns trets bàsics com la definició de l’objecte, el domicili o el capital social.

La Llei de cooperatives permet que les persones sòcies, dins del marc legal, puguin decidir en molts aspectes com volen que funcioni la seva cooperativa.

Per aquest motiu és important dedicar un temps a l’elaboració i comprensió dels estatuts de la cooperativa.

Els estatuts han de ser aprovats per l’assemblea constitutiva de les persones sòcies fundadores.

Recomanacions per elaborar els estatuts

Contingut mínim dels estatuts

Els estatuts tenen un contingut mínim obligatori, fixat per la Llei. És recomanable, però, regular en els estatuts altres aspectes relatius al funcionament de la cooperativa. Els continguts mínims que han d’incloure els estatuts són els següents:

L’empresa cooperativa
La denominació
El domicili social
L’activitat que constitueix l’objecte social
La durada
L’àmbit territorial de l’activitat cooperativa principal
La responsabilitat social

Règim social
Requisits per a l’admissió i la baixa de persones sòcies
Els drets i les obligacions de les persones sòcies
Normes de disciplina social, tipificació de faltes i sancions, procediments sancionadors i recursos
Les diverses classes de persones sòcies

Règim econòmic
El capital social mínim i aportacions obligatòries inicials
El dret de reembossament de les aportacions i el règim de transmissions
Criteris d’aplicació de resultats

Gestió democràtica
Forma i termini de convocatòria d’assemblees, règim d’adopció d’acords
Estructura dels òrgans socials d’administració i control obligatoris, i el seu règim d’actuació
Normes sobre el procés electoral i la remoció dels òrgans socials
Els membres del consell rector als quals es confereix el poder de representació

Criteris de participació intercooperativa i de foment de la formació
Destí del fons d’educació i promoció cooperatives
Col·laboració amb altres cooperatives.

Les causes de dissolució de la cooperativa

Condicions especials de les cooperatives

Les cooperatives, a més de pertànyer a una classe en concret, poden tenir condicions especials que cal reflectir en els estatuts. Aquestes poden ser:

Cooperatives d’iniciativa social. Les cooperatives que tenen per finalitat la integració laboral, la plena inserció o la defensa de persones o col·lectius amb dificultats especials d’integració o afectades per l’exclusió social es consideren cooperatives d’iniciativa social. Aquestes cooperatives, independentment de la classe que siguin, han de complir els requisits establerts en l’article 129 de la Llei.

Cooperatives sense ànim de lucre. Pel que fa als concursos públics, la contractació amb ens públics, els beneficis fiscals, les subvencions i les altres mesures de foment, tenen la consideració de cooperatives sense ànim de lucre aquelles entitats que compleixen determinats requisits d’acord amb el que estableix l’article 129 de la Llei:

 • la no distribució d’excedents de lliure disposició entre les persones sòcies.
 • la no remuneració dels càrrecs del consell rector ni de les persones interventores de comptes.
 • que les aportacions de les persones sòcies no meritin un interès superior a l’interès legal del diner.
 • que les remuneracions de les persones sòcies treballadores no superin el 150% de les retribucions fixades en el conveni col·lectiu corresponent.

En cas que es decideixi constituir una cooperativa d’iniciativa social i/o sense ànim de lucre, cal recollir expressament als estatuts les condicions definides segons la Llei, indicant aquesta condició d’entrada en l’article referent a la denominació (generalment l’article 1 dels estatuts).

Cooperatives – societats professionals. Les cooperatives que tenen per objecte l’exercici en comú d’una o diverses activitats professionals s’han de sotmetre a la Llei 2/2007 de 15 de març, de societats professionals i han d’adaptar els seus estatuts a aquesta normativa. En la denominació social continguda als estatuts ha de figurar, juntament a la indicació de la forma social de cooperativa, l’expressió “professional” o la forma abreujada (P).

Als efectes de la Llei de societats professionals, és activitat professional aquella per al desenvolupament de la qual es requereix titulació universitària oficial o titulació professional, i és necessari acreditar una titulació universitària oficial i si s’escau, inscripció al col·legi professional corresponent (per exemple: advocats, metges, psicòlegs, arquitectes, entre d’altres ).

Lloc de tramitació

Els estatuts redactats s’han d’aprovar formalment a l’assemblea constituent i el text aprovat s’ha de portar a la notaria per a la signatura de l’escriptura pública de constitució.

Documentació

Model estàndard d’estatuts socials per a diferents classes de cooperatives

Notes explicatives a l’elaboració dels estatuts per a diferents classes de cooperatives

Un cop elaborats els estatuts, el conjunt de persones sòcies fundadores ha de celebrar l’assemblea constitutiva per prendre els acords següents:

 1. Constituir la cooperativa
 2. Aprovar els estatuts socials
 3. Designar les persones que han d’efectuar els actes necessaris per legalitzar la societat fins al moment d’estar inscrita al registre
 4. Nomenar les persones sòcies que constituiran el primer consell rector, un cop inscrita la societat. El consell rector estarà format per un mínim de 3 persones. La regulació del seu funcionament, com s’ha dit, és la fixada als estatuts
 5. Nomenar la persona o les persones sòcies, en el cas de cooperatives de més de tres persones sòcies, que seran interventores de comptes. Igual que amb el consell rector, el funcionament de la intervenció de comptes es regula als estatuts

L’acta de l’assemblea constitutiva ha de ser signada per totes les persones sòcies de la cooperativa i s’hi han de fer constar, almenys, el seus noms oficials complets i el seu número d’identificació fiscal (NIF), o d’algun altre document d’identificació (NIE o passaport, segons el cas).

Atorgament de poders

La cooperativa, per poder operar amb normalitat amb entitats financeres, l’Administració pública, clients, proveïdors de béns o serveis i tercers en general, ha de ser representada per persones físiques, que actuen en nom de l’entitat i que, per tant, han d’estar degudament apoderades.

Les facultats que es confereixen es poden incloure als estatuts de la cooperativa o bé es poden atorgar en una escriptura pública separada, ja sigui en l’assemblea constituent o bé en una assemblea posterior, i s’han d’inscriure al Registre de Cooperatives.

Es recomana que les facultats generals estiguin recollides als estatuts, atès el caràcter estable del text, i que les facultats més especifiques s’atorguin en una escriptura a part, que sigui fàcil de modificar si les necessitats de la cooperativa canvien o evolucionen.

Els poders es poden atorgar a favor de persones físiques determinades, però es recomana atorgar-los a favor dels càrrecs del consell rector, així s’evita haver de modificar l’escriptura de poders cada vegada que es renova l’òrgan de govern.

Cal decidir a qui es donen poders, per a quines operacions i amb quins límits, i si les persones apoderades podran actuar sempre de manera individual o si, per segons quins actes, es requerirà la signatura de dues de les persones amb poders.

També cal donar poders a la persona que tingui la funció de direcció o gerència de la cooperativa.

En cas que no es donin poders, qui representa la cooperativa davant de tercers és la persona que s’hagi escollit president o presidenta del consell rector.

Aquesta persona podrà actuar directament per fer les accions pròpies del càrrec (funcions socials, dins de la cooperativa) i davant de tercers, en nom i representació de la cooperativa. Això no obstant, per actuar correctament davant de tercers, contractar i assumir obligacions o adquirir drets com a cooperativa, li caldrà un acord previ del consell rector que l’autoritzi expressament per a cada acte.

Terminis

Abans d’elevar a públic, cal portar els documents a la notaria per tal de preparar l’escriptura.

Documentació

Cost

Podeu consultar en aquest Enllaç informació sobre les taxes vigents

La cooperativa s’ha de constituir amb un capital social inicial, que com a mínim serà de 3.000 euros, format per les aportacions de les persones sòcies, dineràries i no dineràries.

Les aportacions dineràries han de ser en moneda de curs legal. En el cas de les aportacions no dineràries, el consell rector n’ha de fixar el valor, amb un informe previ d’experts independents, en el qual s’han de descriure les esmentades aportacions, les dades registrals (si escau) i la valoració econòmica.

Les aportacions socials dineràries s’han de dipositar en un compte o llibreta d’una entitat financera a nom de la cooperativa. Aquest compte o llibreta anirà amb el nom de la cooperativa seguit d’“en constitució”.

Atès que en aquest moment no tenim cap document jurídic que acrediti la constitució de la societat, hem d’aportar a l’oficina bancària aquella documentació que justifiqui el procés de constitució (còpia del document d’identificació de les persones sòcies constituents, còpia del certificat de reserva de la denominació social emès pel Registre Central de Cooperatives, còpia dels estatuts i còpia de l’acta de constitució aprovada per l’assemblea constituent).

Una vegada el compte o llibreta estigui oberta i les aportacions ja estiguin dipositades a l’entitat financera, aquesta ha d’emetre un certificat on es detalli el capital social de la cooperativa i les aportacions efectuades per cada una de les persones sòcies.

Lloc de tramitació

Oficina de l’entitat financera escollida per les persones sòcies constituents de la cooperativa.

Terminis

Abans d’anar a la notaria per formalitzar la constitució de la cooperativa en l’escriptura pública.

Documentació

Certificat bancari.

Cost

Possibles comissions bancàries.

La constitució de la cooperativa es formalitza en una escriptura pública, atorgada per totes les persones sòcies fundadores davant de notari o notària.

L’escriptura pública de constitució conté els documents següents:

 • Acta de l’assemblea constituent  signada per totes les persones sòcies fundadores. L’Assemblea constituent de la cooperativa ha d’aprovar els estatuts socials, designar les persones que han d’efectuar els actes necessaris per a inscriure la projectada societat i nomenar les persones que un cop inscrita la cooperativa, n’han d’integrar el consell rector, i, si escau, la intervenció de comptes.
 • Certificació negativa de denominació social, emès pel Registre Central de Cooperatives, dins dels quatre mesos anteriors al moment de signar l’escriptura pública de constitució. És molt important tenir en compte que aquest certificat s’ha d’emetre a nom d’una de les persones sòcies constituents que signen l’escriptura pública de constitució.
 • El certificat acreditatiu de les aportacions de les persones sòcies al capital social, emès per l’entitat financera on s’hagi obert el compte de la cooperativa “ en constitució”. En el cas que les aportacions al capital social siguin no dineràries s’ha d’incloure l’informe d’expert.

És necessari dur amb antelació a la notaria tota aquesta documentació original, així com la relació dels noms de les persones sòcies fundadores i una còpia dels seus documents d’identificació (NIF, NIE o passaport). Al dia i hora acordats amb la notaria, caldrà que totes les persones sòcies constituents hi vagin personalment i portin el document d’identificació original i en vigor. En cas que una persona sòcia fundadora no pugui assistir a la signatura de constitució, cal sol·licitar uns poders de representació atorgats davant de notaria perquè una altra persona la representi.

Informació útil: L’assemblea constituent es pot dur a terme en l’acte de compareixença davant del/de la notari/a, sense necessitat, doncs, de celebrar-la prèviament, si bé per raons operatives,  cal aportar a la notaria prèviament la proposta o esborrany dels estatus socials de la cooperativa (sense signar).

Uns dies després de la signatura, la notaria facilita una còpia autèntica de l’escriptura i la possibilitat de disposar d’algunes còpies. Cal pensar en la necessitat de disposar de més còpies i demanar-les a la notaria, en cas que alguns tràmits legals durant el procés de creació de la societat ho requereixin (compra d’immobles, obertura de comptes bancaris, tràmits amb la Seguretat Social, acreditació davant l’Administració amb la qual es treballi, etc.).

En aquest sentit és important tenir en compte que cal presentar al Registre de Cooperatives una còpia autèntica de l’escriptura pública de constitució.

El Registre es queda la còpia autèntica de l’escriptura mentre es produeix el tràmit d’inscripció.

Lloc de tramitació

Notaria escollida per les persones sòcies fundadores.

Terminis

Abans de la inscripció de la societat al Registre de Cooperatives.
Si la constitució de la cooperativa s’efectua amb l’ajut de la capitalització de la prestació de l’atur, s’ha de constituir en el termini d’un mes des que s’hagi rebut el pagament.

Documentació

 • Abans del dia de la signatura, cal portar a la notaria:
  • Acta de l’assemblea constituent signada per totes les persones sòcies fundadores.
  • Certificat vigent de reserva de la denominació social.
  • Els estatuts socials de la cooperativa.
  • El certificat bancari acreditatiu de les aportacions de les persones sòcies al capital social. I, si hi ha aportacions no dineràries, el valor atribuït als béns aportats en la forma prevista a l’article 55 de la Llei de cooperatives.
  • Còpia del document d’identificació (NIF, NIE o passaport) de les persones sòcies constituents.
  • Document amb les dades personals de les persones sòcies constituents en cas que siguin diferents de les que consten als seus documents d’identificació.
 • Dia de la signatura: totes les persones sòcies constituents han de portar l’original del document d’identificació vigent (NIF, NIE o passaport).

Cost

Aranzels notarials. Els aranzels notarials canvien en funció de les pàgines de l’escriptura i del capital social de la cooperativa, el cost pot oscil·lar entre els 250 i els 750 euros. La Disposició addicional 5a, 8) de la Llei estatal 27/1999, de 16 de juliol, de cooperatives estableix que s’ha d’aplicar una reducció (la mateixa que s’aplica a les administracions públiques, el 50%) en els aranzels notarials de l’escriptura de constitució.

Informació Útil: Aquesta reducció del 50% dels aranzels notarials és aplicable a les cooperatives a Catalunya d’acord amb la Llei 10/2011, de 29 de desembre de simplificació i millorament de la regulació normativa (art. 57) Addició de la disposició addicional sisena a la Llei 18/2002.

Una vegada la notaria lliura l’escriptura de constitució de la societat, el pas següent és dirigir-se a l’Agència Tributària per tal d’obtenir el codi d’identificació fiscal (CIF), mitjançant l’imprès normalitzat (model 036). Inicialment, l’Agència Tributària ens lliurarà un CIF provisional fins que la societat estigui inscrita al Registre de Cooperatives.

És molt important tenir present que en el moment de sol·licitar el CIF provisional ja sorgeix l’obligació de presentar l’impost de societats corresponent a l’exercici en el qual s’ha obtingut el CIF provisional.

Lloc de tramitació

Delegació de l’Agència Tributària corresponent al domicili social de la cooperativa. El telèfon d’informació de l’Agència Tributària és el 901 33 55 33.

Atenció: aquest tràmit només es pot dur a terme en persona. Per fer-lo cal sol·licitar cita prèvia al telèfon  901 200 346.

També podeu trobar informació al respecte a l’Oficina Virtual de Tràmits.

Termini

Abans de l’inici d’activitat:

Documentació

 • Model 036
 • Original i fotocòpia de l’escriptura de constitució (l’original es retorna al mateix moment)
 • Còpia del DNI del representant legal

Cost

Gratuït per Internet o cost de l’imprès a pagar a la taquilla on se sol·licita.

La constitució d’una societat està gravada amb l’impost de transmissions patrimonials i actes jurídics documentats (ITP-AJD), un impost autonòmic. Les cooperatives, en el moment de la constitució, estan exemptes del pagament. Tot i això, cal fer el tràmit de presentació de l’autoliquidació (model 600).

Un cop autoliquidat l’impost (tràmit), ja es pot presentar l’escriptura pública de constitució al Registre Territorial de Cooperatives corresponent.

Lloc de tramitació

Qualsevol oficina tributària de la Direcció General de Tributs del Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda de la Generalitat de Catalunya.

Per consultar la xarxa d’oficines de Catalunya aneu a aquest enllaç.

Termini

Un mes des de la data de la signatura de l’escriptura pública de constitució a la notaria.

Documentació

 • El model 600 de l’Agència Tributària de Catalunya emplenat degudament. L’imprès es pot adquirir:
  • a qualsevol oficina de l’Agència .
  • descarregant-lo del web.
 • Document original de l’escriptura pública, que es retorna en aquell moment.
 • Una còpia simple o una fotocòpia del document original, que restarà a l’oficina tributària per a comprovació posterior.

Cost

Gratuït per Internet o cost de l’imprès a pagar a la taquilla on se sol·licita.

Per inscriure l’entitat al Registre de Cooperatives, cal que les persones designades per fer els actes constituents, nomenades a l’acta de constitució, presentin la sol·licitud normalitzada, acompanyada d’una còpia autèntica de l’escriptura pública de constitució.

El Registre disposa d’un termini màxim de tres mesos per inscriure la cooperativa. Si la documentació de constitució és correcte, s’emet una resolució favorable i es retorna l’escriptura segellada amb la diligència d’inscripció. En cas contrari, quan es detectin defectes a l’escriptura pública o als estatuts socials, el Registre ho comunicarà amb un escrit enviat al domicili de la cooperativa o a aquell que s’hagi indicat per a notificacions.

El termini per fer les esmenes que calgui és de 15 dies hàbils a comptar des de la data de recepció de la notificació del Registre de Cooperatives.

Inscripció urgent (Coop. Express)

Si necessiteu constituir la vostra cooperativa de treball associat, serveis, agrària o de consumidors i usuaris, de forma urgent, podeu optar pel procediment Coop Express utilitzant els models predefinits al web.

La utilització d’aquests models simplifica els tràmits de qualificació i en redueix el termini per resoldre a 48 hores. Si la documentació de constitució és correcte, s’emet una resolució favorable i es retorna l’escriptura segellada amb la diligència d’inscripció. En cas contrari, quan es detectin defectes a l’escriptura pública o als estatuts socials, el Registre ho comunicarà amb un escrit enviat al domicili de la cooperativa o a aquell que s’hagi indicat per a notificacions i disposareu de 15 dies hàbils per fer esmenes, a comptar des de la data de recepció de la notificació.

Llocs de tramitació

Registre Central de Cooperatives de Catalunya
C/ Sepúlveda, 148-150, 2a.
08011 – Barcelona
Tel. 93 228 57 57
Fax 93 552 41 90

Registre Territorial de Cooperatives de Barcelona
C/ Albareda, 2-4, 2a.
08004 – Barcelona
Tel. 93 622 04 00
Fax 93 622 04 01

Registre Territorial de Cooperatives de Girona
Pl. Pompeu Fabra, 1
17002 – Girona
Tel. 872 97 50 00
Fax 872975074

Registre Territorial de Cooperatives de Lleida
C/ General Britos, 3
25007 – Lleida
Tel. 973 23 00 80
Fax 973 23 36 23

Delegació Territorial del Departament d’Empresa i Ocupació a les Terres de l’Ebre (Baix Ebre, Montsià, Ribera d’Ebre i Terra Alta)
C. Montcada, 32
43500  Tortosa
Tf. 97749333
Fax. 977449575

Registre Territorial de Cooperatives de Tarragona
C/ Joan Baptista Plana, 29-31
43005 – Tarragona
Tel. 977 23 36 14
Fax 977 24 33 74

Oficines de Gestió Empresarial (OGE)

Les entitats següents han de sol·licitar la inscripció al Registre Central de Cooperatives:

 1. Les cooperatives d’assegurances, les cooperatives sanitàries i les cooperatives mixtes que es puguin constituir entre aquestes classes de cooperatives
 2. Les seccions de crèdit
 3. Les cooperatives de segon grau
 4. Els grups cooperatius
 5. Les Federacions de cooperatives de Catalunya
 6. Les Confederacions de cooperatives de Catalunya

Terminis per presentar a inscripció l’escriptura pública de constitució

L’escriptura pública de constitució s’ha de presentar en el termini màxim de sis mesos des del seu atorgament notarial. En el cas que, transcorregut aquest termini, la cooperativa no hagi presentat la sol·licitud d’inscripció de la societat al Registre, s’ha d’adjuntar un altre document públic de ratificació dels acords, tal com preveu l’article 28.1 del Decret del Registre de Cooperatives.

Si la societat cooperativa ha iniciat o continua duent a terme l’activitat del seu objecte social sense haver sol·licitat la inscripció en el Registre de Cooperatives, una vegada hagin transcorreguts els sis mesos des de l’atorgament de l’escriptura, la cooperativa serà una “societat irregular”, situació que té com a conseqüència que les persones sòcies responen amb el seu patrimoni personal de les obligacions que la cooperativa adquireixi davant de tercers. La societat irregular i la responsabilitat de les persones sòcies és il·limitada i solidària (article 9 de la Llei).

Documentació

A tenir en compte per altres tipus de sol·licituds objecte d’inscripció al registre:

Cost

El cost de la inscripció està subjecte a taxes d’acord amb la normativa vigent. En aquest enllaç podeu trobar més informació sobre les taxes.

Una vegada la cooperativa està inscrita al Registre de Cooperatives, té un número d’inscripció registral que s’ha de fer constar a la documentació pública de la cooperativa.

Amb l’escriptura pública original, que tingui la diligència d’inscripció on consti el número de registre, es pot sol·licitar la targeta del CIF definitiva.

Lloc de tramitació

La cita prèvia

La cita prèvia serveix per estalviar-se cua i per poder fer els tràmits en l’oficina que s’esculli. Telèfon cita prèvia: 901 200 346

Documentació

Per Internet (enviament telemàtic), si es disposa de certificat digital:

 • Model normalitzat 036.
 • Escriptura de constitució, juntament amb la resolució i el segell acreditatiu de la inscripció al Registre. (Es pot enviar en format electrònic, pdf o altres.)

Presencial:

 • Imprès normalitzat. Model 036 que es pot descarregar per Internet.
 • Original i fotocòpia de l’escriptura de constitució.

Termini

Un mes des de la data d’inscripció de l’escriptura pública al Registre de Cooperatives.

La cooperativa té l‘obligació de portar en ordre i al dia els llibres següents i diligenciar-los al Registre de Cooperatives:

 • Llibre de registre de persones sòcies i les seves aportacions socials
 • Llibre d’actes de l’assemblea general, llibre d’actes del consell rector i, si escau, llibre d’actes de les assemblees preparatòries i o de secció.
 • Llibre d’inventaris i balanços.
 • Llibre diari.

Lloc de tramitació

Registre de cooperatives competent.

Terminis

Quan s’hagi inscrit l’escriptura de constitució al Registre de Cooperatives. Atès que els llibres han d’estar enquadernats, per evitar transcriure les actes manualment, el llibre d’actes es pot portar a diligenciar una vegada s’hagi omplert, en aquest cas han de ser legalitzats en el termini de sis mesos des de la data de tancament de l’exercici (article 70 del Reglament del Registre de Cooperatives).

Documentació

Sol·licitud de diligència dels llibres de la cooperativa

Els llibres obligatoris que es presentin per ser legalitzats hauran d’estar enquadernats i foliats, tenir els fulls en blanc però numerats correlativament (article 69 del Decret del Registre General de Cooperatives de Catalunya).

Els llibres obligatoris formats per fulls enquadernats amb posterioritat a la realització d’assentaments i anotacions per procediments informàtics o per altres procediments adequats hauran de tenir el primer full en blanc i els altres numerats correlativament i per l’ordre cronològic que correspongui als assentaments i anotacions fets. Els espais en blanc hauran de ser convenientment anul·lats (article 70.1 del Decret del Registre General de Cooperatives de Catalunya).

Cost

Aquest tràmit té una taxa per cada volum de llibre. En aquest enllaç podeu trobar més informació sobre les taxes.